I love Zrenjanin

 • Centar Lux
 • Aviv park Zrenjanin
 • agencija dane
Vesti Zrenjanin

Poziv za prijem civilnih lica za rad u Vojsci Srbije

Javni konkurs za prijem civilnih lica za rad u Vojsci Srbije u Vojnu poštu Zrenjanin – Komanda za razvoj Banatske brigade – , uskoro će biti objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije, u sledećem broju lista Odbrana, kao i na internet stranici Ministarstva odbrane – www.mod.gov.rs.

Konkurs će biti otvoren za sledeća radna mesta u mestu službovanja Zrenjanin sa sledećim uslovima:

 • Građevinski stolar KV, jedan izvršilac; – škola za KV radnike smer za građevinskog stolara ili stolara ili srednja škola 3. stepen, smer za građevinskog stolara ili stolara;
 • Građevinski bravar, KV, jedan izvršilac; – škola za KV radnike smer za građevinskog bravara ili bravara ili srednja škola 3. stepen, smer za građevinskog bravara ili bravara;
 • Elektromehaničar za vozila točkaše – vozač, VKV, jedan izvršilac; – škola za VKV radnike smer elektromehaničar za motorna vozila i vozačka dozvola C kategorije;
 • Kuvar – vođa smene, VKV, jedan izvršilac; – škola za VKV radnike, smer za kuvara;
 • Moler – farbar, KV, jedan izvršilac; – škola za KV radnike, smer za molera – farbara;
 • Zidar – fasader VKV, jedan izvršilac; – škola za VKV radnike, smer za zidara – fasadera;
 • Upravnik servisa termoenergetike, S1S, jedan izvršilac; – viša mašinska škola smer termoenergetski i stručna osposobljenost za rukovaoca parnih kotlova sa ATK VP;
 • Rukovalac parnih kotlova sa ATK VP, KV, dva izvršioca; – – škola za KV radnike smer mašinski i stručna osposobljenost za rukovaoca parnih kotlova sa ATK VP;
 • Vozač, VKV, jedan izvršilac; – škola za VKV radnike i vozačka dozvola C, D i E kategorije;
 • Kuvar, KV, jedan izvršilac; – škola za KV radnike smer za kuvara ili srednja škola 3. stepen smer za kuvara;

 

PerSu marketi

USLOVI KONKURSA:

– da su kandidati punoletni državljani Republike Srbije
– da su zdravstveno sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojci Srbije
– da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa
– da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela zbog kojeg se goni po službenoj dužnosti, odnosno da kandidat nije krivično osuđivan na kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci
– da imaju odgovarajuću stručni spremu za radno mesto za koje konkurišu

Svakoga dana objavljujemo nove video vesti i reportaže iz Zrenjanina na našem Youtube kanalu, prijavite se.

PO OBJAVLJIVANJU OGLASA NAČIN KONKURISANJA JE SLEDEĆI:

Uz prijavu na konkurs, koja sadrži ime, srednje ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu stanovanja i kontakt telefon, kandidati treba da dostave:

– kraću biografiju
– uverenje o državljanstvu (original ili fotokopiju overenu u sudu, opštini ili kod notara – ne stariji od šest meseci)
– dokaz o stečenom obrazovanju (original diploma – uverenje o završenom obrazovanju ili fotokopija overena u sudu ili opštini ili kod notara)
– overena fotokopija radne knjižice
– fotokopija lične karte ili očitavanje elektronske lične karte.

Kandidati u prijavi moraju da navedu za koje formacijsko mesto konkurišu. Prijave u kojima nije navedeno za koje formacijsko mesto kandidat konkuriše neće se razmatrati od strane Konkursne komisije.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta u obavezi su da za svako mesto dostave molbu sa dokumentacijom.

Rok za podnošenje prijava za prijem u službu će biti 30 (trideset) dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Kandidati prijave sa dokumentacijom treba da dostave Vojnoj pošti 3160 Zrenjanin u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za javni konkurs”, i najbolje je to učiniti preporučenom pošiljkom.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja: Oskar Koso, telefon 021/4835-723 i 066/8701-041.

Za kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, biće organizovano psihološko testiranje.

Za kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa i uđu u uži izbor za prijem, uz njihovu pisanu saglasnost, biće izvršena bezbednosna provera.

Sva lica koja budu primljena na službu podležu probnom radu u trajanju od šest meseci. Probni rad prati neposredno pretpostavljeni, koji posle okončanja probnog rada nadležnom rukovodiocu daje pisano mišljenje o tome da li je lice zadovoljilo na probnom radu.

Licu koje ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.

 • Divider

 • Divider
Na vrh