I love Zrenjanin portal

  • AD POLET
  • 3D gradjevinska kuca
  • Ultra Caffe
Vesti Zrenjanin

U Velikom Bečkereku postojao je Statut koji je regulisao delatnost „najstarijeg zanata“

Među starim dokumentima u arhivi grada Zrenjanina postoje i oni koji su svojevremeno regulisali delatnosti koje su danas nelegalne, mada je nepošteno reći da ne postoje i danas ali su i tada izazivale osudu jednog dela stanovništva i oprečna mišljenja.

Tako je 1890. godine u tadašnjem Velikom Bečkereku donet Statut o prostituciji, pravilnik koji je zakonski regulisao pitanja vezana za bavljenje prostitucijom.  Koristio se i u periodu između dva svetska rata, a Srpski prepis iz 1926. godine čuva se u Istorijskom arhivu Zrenjanin, u Zbirci povelja i statuta 1879-1940.

 

Pravilnik o Prostituciji

PerSu marketi

Opšte Odredbe

Dopunite kućni bužet, prodajte stvari koje vam ne trebaju, postavite besplatan ZR oglas već danas.

1. Prostitucija, upotreba ženskog tela za dobit, može se obavljati samo pridržavanjem ovog pravilnika.
2. Nadzor nad opštim bludom a naročito pridržavanje zdravstvenih propisa u delokrugu gr. kapetana i gr. lekara.
3. Broj javnih radnji, prema stanovništvu grada, može umnožiti ili smanjiti Gradski Senat, na osnovu mnjenja gr.lekara a na predlog gr. policijskog kapetana.
4. Gradski pol. kapetan može dati  predlog gr. lekara pojedinim bludkinjama, koje provode blud, izvan javnih radnji u sopstvenim stanovima zdravstveni list, a prema veličini /broju/ stanovnika.
5. Zdravstveni list se istavlja za svaku bludkinju posebno, a može se u svako doba oduzeti.

Javne radnje

1. Dozvolu za držanje javne radnje može dobiti, samo udata žena ili udovica, preko 40 godina, nekažnjavana i poverljiva.
2. Javna radnja se može otvoriti samo u onoj zgradi, koja se sa policijskog i zdravstvenog gledišta nađe za to propisanom i u kojoj ne stanuju drugi stanovnici, sem pojedinih tamošnjih domaćih članova.
3. Dozvolu za premeštaj ili otvaranje radnje, izdaje na osnovu mnjenja gr. lekara a predloga gr. pol. kapetana Gradski Senat. Određivanje mesta za javne radnje opada po §. 7. u delokrug gradskog senata.
4. Ako se ukaže iz ma koga razloga potreba, da se javna radnja zatvori /ukine/ izvršuje, na osnovu rešenja Gradskog Senata gr. pol. kapetan. Protiv donetog rešenja može se žaliti samo višim vlastima. Privatno pravni ili zakupni odnosi ne mogu imati nikakvu odgodnu moć ili pak uticaj u pogledu zatvaranja ili premeštaja javnih radnji.
5. Zabranjeno je u jednoj javnoj radnji nalazećim se bludkinjama, dozvoljavati ili pak omogućiti priliku za blud u drugoj javnoj radnji.
6. Zabranjeno je bez dozvole policije u javnoj radnji nalazećim se bludkinjama otići u drugu.
7. Javne radnje se imaju smestiti po raznim delovima grada u zabačene ulice, s obzirom na mogućnosti vršenja nadzora javne bezbednosti. U 3. predgrađe sem Ruvarčeve ulice i od Begeja granični red kuća, dalje na takovim mestima ili ulicama, gde se u blizini nalazi crkva, škola ili zabavište, ne može se otvoriti javna radnja. Ukoliko bi se kasnije u blizini crkva, škoa ili zabavište podiglo, ima se javna radnja premestiti ili ukinuti.
8. Vršenja bluda u javnoj radnji ili privatno, može obavljati samo ona ženska, koja je navršila 17 godina.
9. Kada sopstvenik javne radnje primi k sebi javnu žensku dužan je istu predvesti policijskoj vlasti, gde se po sopstvenoj volji uzima zapisnik. Takva se ženska putem gr. lekara odmah pregleda i na osnovu ustanovljenog joj lekarskog lista, istavlja ili ne zdravstveni list. Ime bludkinje se uvodi u određenoj policijskoj evidenciji.
10. Kada sopstvenik javne radnje bludkinju otpusti, dužan je sa istom u pratnji lično, da donese zdravstveni list, kao i lekarski i svoju nameru izjavi.
11. Sopstvenik javne radnje dužan je strogo voditi računa da ni jedna bludkinja ne izmakne, da dva puta na lekarski pregled ode, i da od strane pregledača – lekara preporučena joj pravila i zaštitna sredstva upotrebljava. U slučaju ne pridržavanja pomenutoga, sopstvenik javne radnje i bludkinja se kažnjavaju.
12. Sopstvenik javne radnje dužan je u jutarnjim časovima, kod sebe nalazeće se bludkinje intenzivno pregledati te ako na kojoj pronađe najmanju zaraznu bolest ili u istu posumnja, o tome odmah izvestiti gr. lekara, a bludkinji do lekarskog prispekta zabraniti općenje sa muškim.
13. Ako se bludkinja po lekaraovom pregledu uputi u bolnicu, sopstvenik javne radnje dužan je tačno se upravljati na odnoseći se §. 23. ovog pravilnika.
14. U javnoj radnji u svojstvu služavke mogu se primiti samo one ženske koje su navršile 35 godin, dok se ispod 35 godina tamo nalazeće imaju smatrati kao bludkinje.
15. U javnoj radnji je najstrožije zabranjena posluga ikakvog alkoholnog pića, sem čaja i kafe, na sličan način je zabranjeno dejstvo muzičkog hora i orgija. Također je zabranjen pristup mladićima ispod 16 godina, kao i njihovo sjedinjenje sa bludkinjama. Za ovakve istupe, sem bludkinje, odgovoran je i sopstvenik javne radnje.
16. U javnoj radnji sa ulice otvarajući se prozori, moraju biti zastrti sa gustim zavesama ili se moraju na drugi način nevidljivima učiniti.
17. Sopstvenik javne radnje u kuću mu nalazećim se bludkinjama, može kreditirati najviše 60 kruna t. j /60 . 14 = 840/ dok naplatu duga preko ove svote ne može potraživati. Sopstvenik radnje je dužan izdati odećne i ostale opreme /stvari/ bludkinji, koja mu odlazi. Od ishrane i izdržavanja, odećne i ostale pripadajuće stvari bludkinje, sopstvenik javne radnje ne sme zadržati, u ime potičućih potraživanja za troškove.
18. Sopstvenik javne radnje deli zaradu sa bludkinjom prema međusobnom ugovoru, koji uzima zapisnički, kod policijske vlasti pri primanju iste u radnju. Sopstvenik javne radnje dužan je zaradu bludkinje u zasebnoj knjizi tačno uvoditi i sa istom nedeljno u slučaju otpuštanja ili upućenja u bolnicu pak odmah obračunati, od nedeljne zarade pre svega prema ustanovljenom ugovoru nedeljnog izdržavanja, zatim lekarske preglede i eventualna lečenja oduzima, a svotu koja preostaje deli sopstvenik javne radnje i bludkinja između sebe. Ako nedeljna zarada ne pokriva izdatak izdržavanja, bludkinja nije dužna zaostatak nadoknaditi već se prenosi za sledeću nedelju, dok se obračun u knjižici od strane sopstvenika javne radnje i bludkinje svojeručno potpisuje. Obračun se na molbu bludkinje izvršuje posredovanjem gr. kapetana. Sopstvenik javne radnje dužan je bludkinji pripadajuću svotu po obračunu odmah isplatiti. U javnoj radnji stečene pokretnine ili odevne stvari uvađaju se u zasebnu knjigu inventara. Bludkinja pri stupanju u radnju sa donešenom pokretninom uzima inventar u policiji. Bludkinja ima pravo predstaviti polic. vlastim eventualne tužbe ili nameru istupanja iz javne radnje.

19. Žensko lice bez zdravstvenog lista u cilju bluda u javnu radnju domamiti ili joj pak omogućiti priliku za blud, najstrožije je zabranjeno.
20. Nesuglasice između sopstvenika javne radnje i bludkinje raspravljaju se neposredno kod polic. vlasti.
21. Ako se javna radnja zbog učinjenog prestupa sopstvenika konačno zatvori, propraćivanje tamo nalazećih se bludkinja izvršuje polic. vlast.
22. Sopstvenik javne radnje dužan je sa bludkinjama uljudno postupati i brinuti se za odgovarajući zdrav stan, dobru hranu, grejanje i osvetljenje. Dužan je osim toga za bludkinje u pripravnosti imati kadu ili sobu za kupanje i najzad brinuti se da svaka osobno ima irigator a za gosta ispirajući sud, prema propisu lekara pak sva dezinfekciona sredstva, šta gosti imaju upotrebiti.
23. U javnu radnju sopstvenika ma kakvom krugu zaražena bludkinja u svakoj prilici ima se lečiti u bolnici, ako ak nije zarazna boest lečiće se prema uputstvima lekara. Zdravstveni list sa potvrdom prijema obolele bludkinje ima se doneti bez zakašnjenja gr. policiji.
24. Ko se po ovome pravilu ogreši kazniće se od strane gr. policije od 1-40 kruna novčane kazne a u slučaju ponovnog istupa, sem pomenute novčane kazne od 1-3 dana zatvora. Ako bi sopstvenik javne radnje u drugom slučaju učinio istup, javna radnja mu se može od strane gr. policije zatvoriti. Ubrati novac od kazni obračunava se prema naređenju Min. unutr. Dela broj 127000/903 u grad. blagajni a upotrebljava se izrično na zdravstvene celji.

Bludkinje

25. Žensko lice koje namerava vršiti blud na način zarade, dužno je sa utvrđenim ličnim opisom i odnosećim se uverenjima istavljenih od strane vlasti pre svega prijaviti polic. vlastima gde će se pristup u javnu radnju ili u privatan stan uvesti u evidenciju. Prijavljena bludkinja se po svojoj odluci, od strane gr. kapetana na ozbiljnije posledice opominje.
26. Svaka bludkinja kada stupi u javnu radnju kao i kad promeni mesto, dužna je se od strane lekara pregledati, te ako se nađe zdravom i sposobnom za upotrebu vršenja bluda, istavlja joj polic. vlast zdravstveni list, t. j. već u posedu nalazeći se produžuje. Zdravstveni list ima da sadrži: Ime bludkinje, kratak lični opis, godinu rođenja, poreklo, zavičajnost, stan i čitavu sadržinu na bludkinje se odnoseća pravila, nadalje lekarsku evidenciju pregleda, na koju se gr. lekar po svakom pregledu istih svojeručno potpisuje. Na zdravstveni list se lepi još i fotografija bludkinje.
27. Privatna bludkinja za slučaj legitimisanja zdravstveni list drži pri sebi.
28. Zdravstveni list bludkinja u javnoj radnji pak čuva sopstvenik radnje. Zdravstveni list se izdaje besplatno.
29. Privatna bludkinja može promeniti stan samo po odobrenju policijskog kapetana, o kojoj se promeni ima zvanično izvestiti glavni lekar. U jednoj sobi ne može više od jedne bludkinje stanovati.
30. Svaka bludkinja je dužna pregledati se od strane gl. lekara u određenim danima dva puta nedeljno, dok se bludkinja u javnoj radnji osim pregleda u nedelju dva puta imaju od sopstvenika javne radnje pregledati i svakoga dana.
31. Svaka se bludkinja ima strogo pridržavati od strane lekara preporučenih joj zdravstvenim pravilima, a određena joj zaštitna sredstva prema propisu tačno upotrebljavati.
32. Svaka privatna ili u javnoj radnji nalazeća se bludkinja, ako ima zaraznu bolest, dužna je bez isprike na predlog lekata odmah otići u bolnicu. U ovakom slučaju lekar u zdravstvenom listu naznačuje vrstu zarazne boleti za račun bolnice istavlja uputnicu a o svemu izveštava gradsku policiju. Kada se bludkinja iz bolnice otpusti prikazuje gradskoj policiji bolničko uverenje te ako je zdrava prima zdravstveni list.
33. Svaka bludkinja dužna je prdižavati se od neučtivog vladanja i nepristojnog odevanja.
34. Ako bludkinja ima perijodu ili je u drugom stanju, zabranjeno joj je vršiti blud.
35. Za svako pregled bludkinja u javnoj radnji pripada u ime takse jedna kruna. Za pregled privatnih bludkinja u njihovom stanu dve krune, a u stanu lekara jedna kruna.
36. Ako bludkinja javnu radnju konačno želi da napusti, i u drugu da se preseli, svoju nameru uz prikaz zdravstevnog lista prijavljuje gradskoj policiji lično ili putem lekara koji ju je pregledao.
37. Konačno napuštanje ili preselenje bludkinje u drugu javnu radnju beleži se u policijskoj evidenciji prostitutki, dok je strogo zabranjeno javnu radnju bez odjave napustiti, ili se pak u drugu odseliti.
38. Ako se bludkinja konačno napuštenim vršenjem bluda u roku od trećeg dana ne može dokazati da zaradu na pošten način vrši, ima se sprovesti u svoje nadležno mesto; ako bi pak blud i dalje potajno vršila izricanje kazne ima se izvršiti najstrožije.
39. Ma kakvo potraživanje ili žalbu bludkinja protiv sopstvenika javne radnje gradska policija bez odugovlačenja ustanovljava a krivce po postojećem zakonu kažnjava.
40. Svi sopstvenici javnih radnji i sve bludkinje koje vrše blud, ako se na njih odnoseća se pravila strogo ne pridržavaju, kazniće se 11. zak. čl. po jedan mesec zatvora.
Činjenice gradskog gl. lekara
41. Sve bludkinje koje se nalaze u gradu i imaju zdravstevni list, pregleda ih dvaput nedeljno prema znanstvenom pravilniku i odnoseće se posledice u svakom slučaju sa materničnim ogledalom po celom telu gl. lekar pregleda a rezultat beleži i potpisuje na zdravstvenom listu.
42. Ako se pregled bludkinje za određen dan zbog periode ne može izvršiti, to se naznačuje u zdravstvenom listu sa naznakom „perioda“. Takvim slučajevima se bludkinja po prestanku periode besplatno preko reda ponovo pregleda. Sopstvenik javne radnje sa bludkinjom zajedno dužan je brinuti se da u pomenutom slučaj bludkinja pre prekorednog pregleda ne opći sa muškima.
43. Ma kakvu bolest bludkinja da ima beleži se u zdravstveni list. Polne ili od druge zarazne bolesti pateća bludkinja upućuje se odma u bolnicu dok od ne zarazne bolesti se upuuju u bolnicu ili se neguju u samom stanu. Ako se bolesna bludkinja uputi u bolnicu pridržava se 23. čl. ovog pravilnika.
44. Gradski lekar o urednom lekarskom pregledu bludkinje vodi spisak i o rezultatu koliko je bludkinja pregledao a koliko u bolnicu uputio godišnje šalje izveštaj gr. policiji za sledću godinu do 5. januara izveštaj.
45. Za pregled bludkinja gradskom lekaru pripadaju u 35. čl. navedene takse koje se odmah isplaćuju. Ako privatne bludkinje odreknu isplatu oduzima im se zdravstveni list, dok se bludkinje u javnu radnju za isto imaju zatvoriti.
46. U javnim radnjama i u stanovima privatnih bludkinja, u pogledu zdravlja i čistote gr. lekar vodi nadzor, a na dan pregleda drži smotru u sobama, krevetima i pregleda materice bludkinja. Ako pojedinu sobu ili krevete nađe u neredu odmah izveštava policiju, koja će protiv krivaca postupiti po zakonu.
47. Ako gradski lekar dozna potajno vršenje bluda ili potajnu javnu radnju odmah izveštava gr. načelnika ili gr. kapetana. Gr. Senat za ukinuće potajnog bluda donešeno rešenje gr. kapetan bez odugovlačenja izvršuje.
Činjenice gr. kapetana
48. Gr. kapetanu spada u dužnost, da kod bludkinje spreči nepristojno vladanje, koje prestup izvrše i da ih kazni, da im spreči skitanje po ulicama i da se privatne bludkinje ne ponašaju nepristojno – upadljivo.
49. Dužan je dalje u vidu imati nedozvoljene javne radnje i sva ovakva mesta gde se u vidu trgovanja vrši potajni blud a sa krivcima po propisu postupiti. Pazi na mesto gde se skitnice bludkinje sakupljaju.
50. Sa otvaranjem, zatvaranjem ili premeštaje javnih radnji postupa prema propisu. Zdravstveni list istavlja gr. kapetan. Ubiranje takse sopstvenika javne radnje od gostiju koji opće sa bludkinjama određuje gr. kapetan.
51. O javnim radnjama, o sopstvenicima istih kao i o ovima bludkinjama vodi glavnu azbučnu knjigu.
52. Gr. kapetan ima prava u pogledu morala, javne radnje da zatvori privremeno, a Gr. senat /sa svojom odlukom/rešenjem konačno. Iz sličnih razloga može od bludkinje oduzeti zdravstveni list.
53. U pogledu javnih radnji i na odnoseća joj se lica zainteresovanim ispravnim strankama daje objašnjenja vlasti.
54. Skitajuće bludom potajno zanimajuće ili pod sumnjom postojeće ženske osobe uzimaju se pod policijski nadzor. Ovake ženske uzete pod nadzor odmah se putem lekara pregledaju, te ako su zaražene, odmah upućuju u bolnicu. Ozdravljena ili u svakom slučaju zdravom nađena bludkinja sprovodi se iz grada u svoje nadležno mesto.
55. Gr. kapetanu spada u delokrug da odredi u noćnoj kafani nalazećim se kasirkama ili kafanskim sluškinjama, za koje se sumnja da vrše potajni blud, da se putem lekara dva puta u nedelju pregledaju.
Odluke kažnjavanja
56. Ko se po ovom pravilniku na njega odnoseće se odluke ne bi strogo pridržavao, čini istup te se kažnjava do 40 kruna novčane kazne, u slučaju ponovnog događaja sa tri dana zatvora i do 40 kruna. Novac kazni se ubire prema naređenju M.U.D. Br. 127000/903.
57. Ono lice koje se bavi podstrekavanjem potajnog bluda i isti na način zarade vrši ili se bavi posredovanjem nabavljanjem ženskih čini istup i kažnjava se po 81. čl. iz 1879. god. 40. zak. čl. do jedan mesec zatvora.
58. U slučajevima prestupa odlučuje kao prvostepena vlast gradski kapetan, kao drugostepena vlast podžupan Torontalsko-tamiške županije i kao trećestepena vlast Ministar Unutr. Dela. U stvari dozvoljavanja javne radnje i ostalih u koliko ne postoji istup kao prvostepena vlast odlučuje gr. kapetan, kao drugostepena vlast podžupan i kao trećestepena vlast Torontalsko-tamiški Upravni odbor.
Ovaj pravilnik ima povratnu moć u pogledu zatvaranja i premeštanja već pre donošenja na ma koji način dozvoljenih javnih radnja.

Sa mađarskog preveo Žarko Todorović s. r., gr. pol. poč. p. potkapetan. Veliki Bečkerek, 19. april 1926. god.

Prijavite se na našu mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl
  • Divider

  • Divider
Na vrh