I love Zrenjanin portal

  • Zr oglasi
  • 3D gradjevinska kuca
  • Ultra Caffe
Poljoprivreda

Krediti pokrajinskih fondova za unapređenje poljoprivrede

Poljoprivrednici u Vojvodini proizvodnju i investicije u unapređenje poljoprivrede mogu da finansiraju i kreditima fondova koji posluju na teritoriji pokrajine. Za svaku granu poljoprivrede postoje namenski krediti.

U Razvojnom fondu Vojvodine procedure i uslovi su zajednički za šest kreditnih linija koliko ih ovaj fond nudi. Konkursi nisu vremenski ograničeni i traju do utroška sredstava.

“Za kredite obezbeđene garancijom, godišnja kamata je dva odsto, dok je za one koji su obezbeđeni hipotekom kamatna stopa tri procenta. Poljoprivrednicima koji imaju sedište na teritorijama gradova i opština Vojvodine svrstanih u treću i četvrtu grupu razvijenosti, kod konkursa za nabavku nove mehanizacije kamata se smanjuje za jedan procenat bez obzira na ponuđene instrumente obezbeđenja. U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope”, objašnjava Jelena Trenkić iz Razvojnog fonda Vojvodine.

Krediti mogu da se vraćaju u mesečnim, tromesečnim ili šestomesečnim ratama.

Dopunite kućni bužet, prodajte stvari koje vam ne trebaju, postavite besplatan ZR oglas već danas.

“Instrumenti obezbeđenja kredita mogu biti garancija poslovne banke ili hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu čija je tržišna vrednost minimum 1,5 put veća od vrednosti kredita. Takođe, za određene namene prihvata se i hipoteka prvog reda na stambenoj ili poslovnoj nepokretnosti čija je tržišna vrednost minimum dva puta veća od vrednosti kredita. Postoji i mogućnost uspostavljanja zaloge na novokupljenoj pogonskoj mašini koja se finansira sredstvima kredita”, dodaje naša sagovornica.

Dugoročni krediti Razvojnog fonda Vojvodine

Krediti za kratkoročno finansiranje obrtnih sredstva u poljoprivredi kreću se od 300.000 do 10.000.000 dinara. Raspoloživost sredstava je 48 meseci, a rok vraćanja godinu dana. Dugoročni krediti se kreću od 300.000 do 100.000.000 dinara. Za njih je potrebno sopstveno učešće od najmanje 20 odsto. Rok vraćanja je do sedam godina, a grejs period do 24 meseca. Krediti u iznosu višem od 20.000.000 dinara obezbeđuju se isključivo garancijom poslovne banke.

“Dugoročni krediti za poljoprivredu namenjeni su nabavci traktora, kombajna i priključne mehanizacije. Njima se može kupiti i oprema za poljoprivrednu proizvodnju, kvalitetni priplodni materijal u stočarstvu kao i matično jato, pčelinja društva, košnice i oprema za pčelarstvo. Takođe, dugoročnim kreditima mogu se finansirati nabavka višegodišnjih zasada voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površine pod zasadima, kao i nabavka protivgradnih mreža sa naslonom, i mreža za zasenčivanje. Ova sredstva namenjena su i za nabavku plastenika, staklenika i opreme za zaštićeni prostor, izgradnju bunara i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje, nabavku opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu poljoprivrednih proizvoda. Takođe i za kupovinu, izgradnju, adaptaciju i opremanje silosa, podnih skladišta i hladnjača. Iz ovih kredita mogu se finansirati kupovina, izgradnja i adaptacija građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u poljoprivrednoj proizvodnji”, objašnjava Trenkić.

Krediti za kupovinu poljoprivrednog zemljišta i mašina

Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta podrazumeva kredit od 300.000 do 20.000.000 dinara, sa grejs periodom do 12 meseci. Poljoprivredno zemljište koje je predmet kupovine mora biti u prečniku do 50 kilometara od sedišta registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Prodavci zemljišta ne mogu biti zakonski naslednici u prvoj liniji ili bračni drugovi podnosioca zahteva. Kupovina se mora obaviti u roku od najduže 10 meseci, računato od dana zaključenja ugovora o kreditu.

“Dugoročni kredit za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije iznosi od 100.000 do 5.000.000 dinara. Minimalno učešće za pogonske mašine je 20 odsto, a za priključne mašine nema učešća. Rok vraćanja kredita je do pet godina, uključujući i grejs period koji je šest meseci. Posebne pogodnosti za ovaj kredit su kamatna stopa od 1,5 odsto na godišnjem nivou bez obzira na ponuđene instrumente obezbeđenja i mogućnost uspostavljanja zaloge na novokupljenoj pogonskoj mašini. Naknade za obradu kreditnog zahteva nema. Uz to, ne postoji starosna granica nosioca poljoprivrednog gazdinstva i nema minimalnih uslova koji važe za ostale konkurse ovog fonda”, kaže naša sagovornica.

Kredit za razvoj turizma

Dugoročnim kreditima za razvoj turizma finansiraju se investiciona ulaganja u oblasti turizma. Za to je opredeljeno do 10.000.000 dinara. Dvostruko više novca mogu da dobiju pravna lica i preduzetnici. Minimalno učešće je 20 odsto, rok vraćanja sedam godina, a grejs period do dve godine.

Kredite iz programa IPARD-a mogu da koriste nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, pravna lica i preduzetnici. Tu nema učešća, rok otplate je sedam godina uključujući i grejs period do dve godine. Za odobrene projekte za nabavku pogonske poljoprivredne mehanizacije i poljoprivrednih mašina može da se koristi kredit do 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Za odobrene projekte za investicije u objekte i opremu, visina kredita je do 800.000 evra.

Krediti Garancijskog fonda Vojvodine

Garancijski fond Vojvodine predstavlja vezu između proizvođača i poslovnih banaka.

“Za 2018. godinu obezbedili smo za garantne linije u visini od devet miliona evra, što je garancija za 11 miliona evra kredita. Novina za ovu godinu je osnivanje Kluba prijatelja Garancijskog fonda Vojvodine. Reč je o usluzi namenjenoj našim klijentima iz oblasti privrede i poljoprivrede. Dobrovoljno članstvo u klubu omogućava dobijanje informacija značajnih za njihovu delatnost putem zvanične prezentacije fonda, sms poruka, elektronske pošte i slično”, kaže Đorđe Raković, direktor Garancijskog fonda Vojvodine.

Ovaj fond daje garancije za kredite namenjene finansiranju gradnje, rekonstrukcije i adaptacije silosa, hladnjača, podnih skladišta i nabavku prateće opreme. Iznos kredita može da bude od  5.000 do 350.000 evra. Rok otplate je do 10 godina i grejs period do 24 meseca koji je uključen u rok otplate. Sa poslovnom bankom se dogovaraju visina učešća i vreme puštanje kredita.

“Za kupovinu poljoprivrednog zemljišta visina kredita je od 5.000 do 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Rok otplate je do 15 godina, a nominalna kamatna stopa je u dogovoru sa poslovnom bankom. Kredit se otplaćuje po isteku grejs perioda u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim ratama. Naknada banaka za obradu zahteva je do jedan odsto od iznosa odobrenog kredita, koliko iznosi i naknada za monitoring”, objašnjava Nebojša Ivanišević iz GFV.

Kredit za nabavku mehanizacije do 150.000 evra

Za nabavku poljoprivredne opreme i mehanizacije iznos kredita može biti od 3.000 do 150.000 evra. Za proširenje matičnog stada maksimalni iznos je 50.000 evra uz grejs period do 12 meseci. Za podizanje višegodišnjih zasada voćnjaka i vinograda može se podići kredit do 30.000 evra uz grejs period do 24 meseca. Rok otplate je do 10 godina. Naknada banaka za obradu zahteva je do jedan odsto od ukupne vrednosti kredita.

Krediti za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije mogu biti u visini od 5.000 do 250.000 evra, sa rokom otplate do 10 godina i grejs periodom do 18 meseci.

“Krediti za nabavku repromaterijala su u visini od 3.000 do 100.000 evra. Rok otplate je do 36 meseci, uz ugovornu obavezu godišnje revizije poslovanja klijenta 12 meseci od puštanja kredita. U slučaju da je procena negativna, kredit dospeva u celosti i klijent je dužan da izmiri sve obaveze po dospelom kreditu. Kredit se otplaćuje u jednakim mesečnim ili tromesečnim ratama. Klijent može dogovoriti i revolving opciju kredita. Na ime troškova sprovođenja konkursa klijent uplaćuje jednokratnu naknadu koja iznosi ne manje od 0,5 odsto od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 9.000 dinara na tekući račun fonda”, dodaje naš sagovornik.

Kredit za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata

Za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, kredit može da bude od 10.000 do 250.000 evra. Rok vraćanja je 10 godina, grejs period do 12 meseci. Maksimalana kamata, visina učešća i način otplate dogovaraju se sa bankom.

Troškovi sprovođenja konkursa su jednaki za većinu garantnih linija i iznose 0,5 odsto od nominalnog iznosa garancije, a ne manje od 8.000 dinara koji se uplaćuju na tekući račun ovog fonda. Obavezni instrumenti obezbeđenja su blanko menice korisnika kredita za banku i za fond. Ostali instrumenti obezbeđenja su sadužništvo povezanih lica ili ostalih povezanih lica. Takođe, to mogu biti i hipoteka prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom iznosu 1:1,3 ili hipoteka prvog reda na stambenom ili poslovnom objektu u minimalnom iznosu 1:1,5. Postoji mogućnost da banka, fond i klijent ugovore i druga sredstva obezbeđenja.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede uskladio je svoje kredite sa konkursima resornog ministarstva 

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede je jedini fond koji funkcioniše zahvaljujući sredstvima pokrajinskog budžeta. Zato su i njihovi konkursi usklađeni sa konkursima resornog ministarstva i sekretarijata. Procedure za odobravanje su pojednostavljene, a kamata se kreće od 1 posto za kupovinu sistema za navodnjavanje do 1,5 odsto za sve ostale kredite. Kredit se otplaćuje u šestomesečnim anuitetima. Grejs period je do tri godine.

“Kredit za nabavku sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara odobravaće se na maksimalan iznos od 40.000 evra sa grejs periodom od 12 meseci i rokom otplate 30 meseci. Kod ovog konkursa, kao i kod svih ostalih, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata. Kredit se otplaćuje u ukupno šest rata”, kaže Aleksandar Bogdanović, direktor Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede.

Ovaj fond dodeljuje i sredstva za nabavku novih zaštićenih bašta u maksimalnom iznosu do 15.000 evra, sa rokom otplate do 24 meseca i grejs periodom do 12 meseci.

“Maksimalan iznos kredita za nabavku pčelinjih rojeva, novih košnica i opreme za pčelarstvo je 20.000 evra. Rok otplate je 30 meseci, grejs period 15 meseci. Kredit se vraća u šest rata u šestomesečnim anuitetima, a kamata je 1,5 odsto. Ista kamata je i kod kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov. Maksimalan iznos kredita je 15.000 evra, a rok otplate je 15 meseci. Fond neće odobravati iznos manji od 5.000 evra, dok  kod drugih kreditnih linija on ne može biti manji od 1.000 evra”, dodaje naš sagovornik.

Nabavka priplodnih grla uz pomoć kredita

Za nabavku priplodnih grla u govedarstvu, kozarstvu i ovčarstvu maksimalan iznos kredita je 20.000 evra. Rok otplate je 24 meseca, a grejs period 12 meseci. Kredit se otplaćuje u pet rata u šestomesečnim anuitetima. Ko se opredeli za nabavku opreme za stočarske farme može da računa na kredit do 40.000 evra, sa grejs periodom od šest meseci i rokom otplate 60 meseci. Za nabavku pogonske i priključne mehanizacije može se podići kredit do 40.000 evra. Za pogonske mašine grejs period je šest meseci, učešće 20 odsto, a obračunavaće se interkalarna kamata. Za priključne nema učešća. Rok otpalte je 60 meseci.

“Minimalan iznos kredita za izgranju silosa, podnih skladišta i hladnjača je 10.000, a maksimalan 40.000 evra. Rok otplate je 36, a grejs period 12 meseci. Kredit se otplaćuje u sedam šestomesečnih rata. Krediti će biti odobravani i za nabavku sadnica loznih kalemova, stubova, žice u vinogradarstvu, kao i sadnica jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodičastog voća, sa kamatom od 1,5 odsto na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule. Maksimalan iznos ovog kredita je 40.000 evra, grejs period je 36 meseci, a otplata će se vršiti na sedam šestomesečnih rata”, objašnjava Bogdanović.

Konkursi Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede biće raspisani u ponedeljak 19. marta 2018. godine.

Prijavite se na našu mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl
  • Divider

  • Divider
Na vrh