I love Zrenjanin portal

  • Zr oglasi
  • 3D gradjevinska kuca
  • Ultra Caffe
Aktuelno

Licitacija za državno zemljište sledeće nedelje

Poljoprivrednici sa teritorije grada Zrenjanina ove godine na raspolaganju imaju oko 14 hiljada hektara državne zemlje. Javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta održaće se 27, 28. i 29. decembra sa početkom u 9 sati u prostorijama Poljoprivredne stručne službe u Zrenjaninu. Zemljište se izdaje na rok od godinu dana. Rok za podnošenje dokumentacije je 26.12.2016. godine do 12 časova.

U zavisnosti od kategorije i lokacije zemljišta razlikuju se i početne cene na licitaciji. Najniža početna cena je 1200 dinara po hektaru i to za pojedine parcele u Mužlji, Tarašu, Lukinom Selu, Farkaždinu i Melencima.

Najviša početna cena po hektaru iznosi 25300 dinara za deo zemljišta koje je u vlasništvu države, a koje se nalazi u Zrenjaninu, Botošu, Kleku, Orlovatu, Perlezu i Srpskom Elemiru.

I Taxi Zrenjanin

Licitacioni korak iznosi 1.000 dinara.

Dopunite kućni bužet, prodajte stvari koje vam ne trebaju, postavite besplatan ZR oglas već danas.

Zemljište se izdaje u viđenom stanju

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u kancelariji odseka za poljoprivredu i ruralni razvoj svakog radnog dana od 10 do 14 časova. Adresa je Slobodana Bursaća 4, Zrenjanin. Kontakt osobe su Miloš Kovačević, mob: 066/8660066 i Daliborka Novaković.

Ukoliko je nakon raspisivanja oglasa došlo do promena površine koje su predmet izdavanja po bilo kom zakonskom osnovu, dalji postupak davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup i na korišćenje će se sprovesti samo za tako utvrđenu površinu zemljišta, navodi se u oglasu koji je objavio Grad Zrenjanin.

Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa i korišćenja poljoprivrivrednog zemljišta u državnoj svojini snosi lice koje dobije to zemljište u zakup, odnosno na korišćenje.

Zemljište koje je predmet licitacije daje se u zakup isključivo za poljoprivrednu proizvodnju i ne može se koristiti u druge svrhe. Takođe, ne može ni da se daje u podzakup.

Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima:

  • fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine. Potrebno je da ima prebivalište u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa najmanje tri godine. Uz to, mora da je vlasnik najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta;

  • fizičko lice – upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem od najmanje tri godine na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa;

  • pravno lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i ima aktivan status najmanje tri godine. Uslov je da je u njegovom vlasništvu najmanje 10 hektara poljoprivrednog zemljišta u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa. Takođe, potrebno je i da ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

Dokumntacija kao dokaz da su ispunjeni uslovi za licitaciju državnog zemljišta

Za pojedine parcele potrebno je da zainteresovani u određenom roku pribave odobrenje za investicione radove koje daje resorno ministarstvo. Reč je o odobrenjima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora od biomase i stočarstvo.

Ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ponuđač dokazuje fotokopijama odgovarajućih dokumenata ne starijim od 6 meseci.

Ponuđači su dužni da pre početka javnog nadmetanja dostave originale dokumenata na uvid Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da nakon zaključenja zapisnika sa javnog nadmetanja, preda originale dokumenata Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja, koja razmatra dokumentaciju i utvrđuje ispunjenost traženih uslova.

Ponuđač ili njegov ovlašćeni predstavnik dužan je da prisustvuje javnom nadmetanju, u suprotnom se smatra da je odustao od javnog nadmetanja. Ovlašćeni predstavnik ponuđača dužan je da dostavi overeno punomoćje od strane nadležnog organa Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja pre početka javnog nadmetanja. On može da zastupa samo jednog ponuđača na javnom nadmetanju.

 Depozit – 20 posto početne cene

Ponuđači su dužni da zajedno sa prijavom za javno nadmetanje dostave dokaz o uplati depozita koji iznosi 20 posto početne cene.

Svim ponuđačima, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će biti vraćen nakon javnog nadmetanja. Najpovoljnijem ponuđaču depozit će biti uračunat u godišnju zakupninu.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od svoje ponude depozit se ne vraća. Depozit se ne vraća ni ponuđaču koji je odlukom Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja udaljen sa javnog nadmetanja zbog narušavanja reda i discipline.

Ukoliko izlicitirana cena prelazi dvostruki iznos početne cene, potrebno je da svi ponuđači koji nastavljaju nadmetanje, dopune depozit do 50% izlicitirane cene. Nadmetanje se nastavlja posle uplate depozita.

Javno nadmetanje će se održati ukoliko bude blagovremeno dostavljena najmanje jedna prijava.

Ko ne može da učestvuje na licitaciji za državno zemljište?

Pravo zakupa i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini nemaju pravna i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava koja su:

– u pasivnom statusu;

– izvršila ometanje poseda poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

– narušavala nesmetano odvijanje bilo kog dela postupka javnog nadmetanja prilikom davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u zakup;

– bespravno koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini;

– dala zakupljeno poljoprivredno zemljište u državnoj svojini u podzakup

– nisu ispunila sve obaveze iz prethodnih ili tekućih ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini;

Formular prijave i adresirane koverte, odnosno štampane nalepnice sa adresom opštine, mogu se preuzeti svakog radnog dana na pisarnici Grada Zrenjanina. Prijava na oglas se podnosi u zapečaćenoj koverti.

Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 26.12.2016. godine u 12 sati. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu Gradske uprave Grada Zrenjanina do navedenog roka bez obzira na način dostavljanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rasprored licitacija po katastarskim opštinama  

Javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta održaće se u zgradi Poljoprivredne stručna službe Zrenjanin. Dana 27.12.2016. na rasporedu su sledeće opštine:

– Mužlja sa početkom u 9 časova

– Lukino Selo sa početkom u 9:15 časova

– Belo Blato sa početkom u 9:30 časova

– Ečka sa početkom u 9:30 časova

– Stajićevo sa početkom u 9:45 časova

– Orlovat sa početkom u 10:30 časova

– Lazarevo sa početkom u 11 časova

– Tomaševac sa početkom u 13 časova

– Srpski Aradac sa početkom u 13 časova

– Slovački Aradac sa početkom u 13 časova

Licitacija 28.12.2016.

Dan kasnije, 28.12.2016. godine licitacija će se održati za sledeće katastarske opštine:

– Zrenjanin I sa početkom u 9 časova

– Zrenjanin III sa početkom u 9 časova

– Jankov Most sa početkom u 11 časova

– Mihajlovo sa početkom u 11 časova

– B. Despotovac sa početkom u 12 časova

– Klek sa početkom u 13 časova

– Farkaždin sa početkom u 14 časova

– Knićanin sa početkom u 14 časova

Javno nadmetanje 29.12.2016.

Poslednjeg dana licitacije – 29.12.2016. godine na rasporedu su:

– Taraš sa početkom u 9 časova

– Taraš I sa početkom u 9 časova

– Lukićevo sa početkom u 10 časova

– Botoš sa početkom u 10:30 časova

– Elemir sa početkom u 11:30 časova

– Srpski Elemir sa početkom u 11:30 časova

– Melenci sa početkom u 12 časova

– Čenta sa početkom u 13 časova

– Perlez sa početkom u 13:30 časova

Plaćanje zakupnine

Zakupnina će biti preračunata u evre po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan javne licitacije. Plaća se unapred i to u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Sredstva obezbeđenja plaćanja

Najpovoljniji ponuđač je u obavezi da u roku od 8 dana od pravnosnažnosti odluke dostavi dokaz o uplati zakupnine. I to u iznosu utvrđenom pravosnažnom odlukom o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, umanjenom za iznos uplaćenog depozita. Dokaz se dostavlja Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine preko Grada Zrenjanina.

Detaljnije informacie o javnom nadmetanju za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini možete pronaći na ovom linku: http://www.zrenjanin.rs/userfiles/file/Konkursi%20LedOffice/Poljoprivreda/licitacija%20I%20krug%202016/Oglas%20Zrenjanin%202016%20licitacija%20I%20krug.pdf

Prijavite se na našu mejling listu i besplatno jednom nedeljno stizaće Vam najvažnije vesti na mejl
  • Divider

  • Divider
Na vrh